ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoţionale „Promoţie Székely Csürke şi Cesiro”  este   Székely Csürke – AVICOD SA, cu sediul în CODLEA, Str. EXTRAVILAN SOS. CODLEA-SIBIU, Nr. KM 2, județ BRAȘOV,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/794/2002, CIF RO 14713543, reprezentată legal prin director general Péter Árpád, denumită în continuare „Organizatorul”.

Partenerul la prezenta campanie este MARIUS CODE WNK  S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str. Olteniei, nr. 17, jud. Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J/01/690/20107, CUI RO 37707133, în baza Acordului de Parteneriat semnat de către aceasta şi Organizatorul.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după informarea participanţilor cu 24 de ore înainte.

DURATA ŞI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 19 decembrie  2023 – 4 ianuarie 2024  în  spaţiul virtual, pe pagina Facebook Székely Csürke.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi sau micşora perioada de desfăşurare desfășurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, înștiințarea referitoare la încetare sau modificarea campaniei va fi afişată de Organizatori cu cel puţin 3 zile înainte pe pagina Facebook Székely Csürke.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședința în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului şi angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de desfăşurarea campaniei, precum şi soţii/soţiile, copiii şi părinţii acestora.

Participarea la campanie atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE, ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a participa la acest CONCURS, participanţii trebuie:

Să posteze în comentariu o fotografie cu masa lor festivă și opțional să dea LIKE/follow la pagina “Székely Csürke” şi la pagina „Cesiro.ro (Sighişoara)” și opțional să distribuie public postarea.

Tragerea la sorţi va avea loc:

 •  în data de 5 ianuarie 2024, prin intermediul aplicaţiei https://commentpicker.com sau random.org în prezența unei comisii formată din Reprezentanți ai Organizatorului  care vor valida operațiunea prin încheierea unui proces verbal în acest sens.

La data de 5 ianuarie 2024 vor fi extraşi 5 (cinci)  câştigâtori şi 5 (cinci) rezerve.

La tragerile la sorţi vor participa toate persoanele care au postat în unul sau mai multe comentarii o fotografie despre masa lor festivă în intervalul 19 decembrie 2023 – 4 ianuarie 2024, ora 24:00, iar validarea câştigătorului se va face pe baza criteriului  obligatoriu (postarea fotografiei în comentariu)

Câştigătorii vor fi anunţaţi în ziua extragerii, printr-o postare publicată pe peretele paginii de Facebook Székely Csürke, până la ora 18.00.

Căştigătorii vor intra în posesia premiului în maxim 10 zile de la extragere şi validare prin transmiterea coletului prin curier.

În vederea transmiterii premiului, câştigătorii vor comunica în scris adresa şi numărul de telefon.

Dacă participantul declarat căştigător nu confirmă în termen de 1 (una) zi lucrătoare datele pentru ridicarea/livrarea premiului, sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, îşi va pierde premiul şi va beneficia de aceasta rezerva extrasă.

Dacă nici aceasta nu trimite în termenul indicat datele solicitate, premiul nu va mai fi expediat şi va rămâne în posesia organizatorului.

Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câştigător conduce la pierderea dreptului câştigătorului de a intra în posesia premiului.

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat ulterioare momentului primirii, atestată prin dovada de preluare nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru premiul care nu ajunge la destinaţie sau ajunge deteriorat din cauza funcţionării defectuoase a serviciilor de curierat.

Dacă vreun potențial câștigător nu dorește să beneficieze de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Numele câștigătorului și premiul câștigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificările și completările ulterioare. Publicarea va avea loc pe pagina de Facebook Székely Csürke, după validarea câştigătorului. Eventualele contestaţii se pot face în termen de 24 de ore de Ia data afişării numelui câştigătorului. Contestaţia se trimite Organizatorului prin e-mail, Ia adresa hejja@avicod.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: numele, datele de identificare, domiciliul şi expunerea motivelor de fapt pe care se intemeiază contestaţia.

Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 48 de ore de la data primirii şi se vor comunica contestatorului la adresa menţionată în contestaţie.

PREMIILE CAMPANIEI

Premiile oferite de către Partener în cadrul acestei Campanii sunt următoarele:

 • Set 1 –  5 bucăţi, vas Cesiro termorezistent Alb 30×21.5×7 cm
 • Set 2 – 5 bucăţi, format din set complet serviciu de masă Abyss 12 piese, pentru 4 persoane, Cesiro, Negru Lucios

Valoarea totală a premiilor este de 1.617 RON fără TVA

Dacă Organizatoriul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu şi nici nu poate face obiectul unei instrăinări.  

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER  PERSONAL

În vederea desfăşurării Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor vor fi prelucrate de către AVICOD SA cu sediul în CODLEA, Str. EXTRAVILAN SOS. CODLEA-SIBIU, Nr. KM 2, județ Brașov, cod unic de înregistrare 14713543, nu măr de ordine de la Registrul Comerţului J08/794/2002, operator de date cu caracter personal denumit în continuare “Organizatorul”.

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecţia Datelor sunt ur mătoarele: în CODLEA, Str. EXTRAVILAN SOS. CODLEA-SIBIU, Nr. KM 2, județ Brașov, email: office@avicod.ro

Prin postarea desenului pe pagina Facebook Székely Csürke, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, pe durata Campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. AVICOD SA poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament.

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la Campanie în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Campanie.

În cadrul Campaniei Organizatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume şi prenume
 2. Număr de telefon
 3. Adresa de email

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesară în vederea participării la Campanie. Refuzul furnizării lor are drept consecinţă imposibilitatea înscrierii şi participării la Campanie şi drept urmare, imposibilitatea căştigării premiilor.

Pentru căştigâtori Organizatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume şi prenume
 2. Număr de telefon
 3. Adresă de email
 4. Codul numeric personal

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câştigătorilor pentru care Organizatorii sunt obligaţi la reţinerea şi virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de către Organizatori în vederea:

 1. organizării şi desfăşurării Campaniei;
  1. desemnării şi validării câştigătorilor;
  1. atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale     Organizatorului

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care îi revin, Organizatorii vor publica numele şi prenumele participanţilor câştigători ai Campaniei pe pagina Facebook Székely Csürke.

Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanţilor la Campanie vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) al obligaţiilor legale care revin în sarcina AVICOD SA în calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR)

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Organizator vor fi dezvăluite notarului public care va efectua extragerea câştigătorilor. În plus datele pot fi dezvăluite şi autorităţilor, în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanţilor declaraţi necâştigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câştigătorilor vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă. Numele şi prenumele participanţilor câştigători ai Campaniei vor fi publicate pe pagina Facebook Székely Csürke  pentru o perioada de 12 luni.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se

va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.


Participanţii au, conform Regulamentului UE 2016/679, următoarele drepturi:

 • aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

TAXE ȘI IMPOZITE 

Organizatorul este răspunzător doar pentru impozitul cu reținere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.  Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei. Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi  Soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lui de a continua prezenta Campanie.

Notă: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră.

FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa lui, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau intârziată, conform art. 1351 Cod civil.  Organizatorul, daca invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, pagina de Facebook Puiul de Crăieşti, în termen de 5 zile de Ia apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII

Pentru orice informaţii legate de prezenta Campanie, clienţii pot obţine informaţii scriind pe adresa de email: office@avicod.ro

AVICOD SA

Director general

Péter Árpád